MUDr.Marcel Gärtner, Ph.D. – vedoucí lékař
gynekolog a porodník, urogynekolog

MUDr.Marcel Gärtner

Životopis:


Studium:

1999 úspěšné ukončení studia medicíny JLF UK Martin - obor: všeobecné lékařství

2016 - úspěšné ukončení doktorského postgraduálního studia - Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc


Zaměstnání:

1999 - 2001 Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice s poliklinikou Čadca, SR

2001 - 2003 Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Bílovec

2003 - dosud Porodnicko - gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava


Pozice :

zástupce přednosty pro léčebnou péči, vedoucí lékař urogynekologického centra, Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava


Atestace:

2002 První stupeň specializace v oboru gynekologie a porodnictví

2006 Specializovaná způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru

gynekologie a porodnictví

2010 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urogynekologie


Členství v organizacích:

- člen České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS)

- člen Sekce nemocničních gynekologů a porodníků ČGPS

- člen Urogynekologické společnosti (UGS)

- člen Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS)

- člen Mezinárodní urogynekologické společnosti (IUGA)

- člen Evropské urogynekologické společnosti (EUGA)


Publikace:

  1. Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v časopisech s IFKrhut J., Gärtner M., Sýkora R., Hurtík P., Burda M., Luňáček L., Zvarová K., Zvara P. Comparison between uroflowmetry and sonouroflowmetry in recording of urinary flow in healthy men. Int J Urol 2015; 22(8), p. 761-765. ISSN 0919-8172. IF=2.409Krhut J., Gärtner M., Zvarová K., Deasarno M., Zvara P. Validating of novel method for electronically recording overactive bladder symptoms in men. LUTS 2015 Article first published online: 9 MAR 2015,  DOI: 10.1111/luts. 12093. IF= 0,304Krhut J., Gärtner M., Petzel M., Sykora R., Nemec D., Tvrdik J., Skoupa J. Persistence with first line anticholinergic medication in treatment-naïve overactive bladder patiens. Scand J Urol 2014; 48(1), p. 79-83. ISSN 2168- 1805. IF= 1,243Krhut J., Navratilova M., Sykora R., Jurakova M., Gärtner M., Mika D., Pavliska L., Zvara P . Intravesical instillation of onabotulinum toxin A embedded in inert hydrogel in the treatment of idiopathic overactive bladder - double blind randomized pilot study. Scand J Urol 2015; Published online: 12 Jan 2016 , DOI: 10.3109/21681805.2015.1121406. IF= 1,243Michalec I., Simetka O., Navratilova M., Tomanova M., Gärtner M., Salounova D., Prochazka M., Kacerovsky M. Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women. J Matern-Fetal Neo M. 2015; 4 p. Article in Press. IF 1,367

  1. Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisechGärtner M., Krhut J., Juráková M., Bajsová S., Navrátilová M., Němec D., Míka D., Tvrdík J., Zvara P. Intraindividuální variabilita uroflowmetrického vyšetření u žen. Čes Gynek 2014: 79, s. 321-325. ISSN 1210-7832Gärtner M., Krhut J., Zvarová K., Juráková M., Navrátilová M., Zvara P. Význam uroflowmetrie v diagnostice poruch dolních močových cest. Čes Gynek 2015; 80, s. 204- 209. ISSN 1210-7832Krhut J., Gärtner M. Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Čes Gynek 2007; 72(5), s. 360-365. ISSN 1210-7832Krhut J., Holáňová R., Muroňová I., Gärtner M. Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Čes Gynek 2007; 72(6), s. 406-409. ISSN 1210-7832Krhut J., Gärtner M., Havránek O., Němec D., Tvrdík J. Kombinovaná léčba symptomů hyperaktivního měchýře anticholinergiky a alfalytiky u žen – pilotní studie. Čes. Gynek. 2009; 74, 6, s. 416-420, ISSN: 1210-7832Holáňová R., Krhut J., Hegedüsová K., Gärtner M., Tvrdík J. Výsledky fyzioterapie dle „Ostravského konceptu“ u pacientek s močovou inkontinencí. Rehab a fyz lek 2010; 17(2), s. 63-66. ISSN 1211-2658Krhut J., Martan A., Gärtner M., Zachoval R., Horčička L., Tvrdík J., Hanuš T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před 5 lety a dnes. Čes Gynek 2012; 77(3), s. 205-210. ISSN 1210-7832

Krhut J., Martan A., Gärtner M., Zachoval R., Švabík K., Halaška M., Horčička L., Tvrdík J., Hanuš T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou Ajust a MiniArc. Čes Urol 2012; 16(1), s. 20-28, ISSN: 1211-8729


Petzel M., Gärtner M. Striktura uretry jako příčina sekundární hyperaktivity močového měchýře . Urol. praxi 2012; 13(3), s. 125-126, ISSN: 1213-1768


Petzel M., Gärtner M. Intolerance spazmolytik při léčbě OAB . Urol. praxi 2012; 13(3), s. 122-124, ISSN: 1213-1768


Krhut J., Holáňová R., Gärtner M., Míka D. Fyzioterapie v léčbě inkontinence moči u žen. Čes Urol 2015; 19(2), s. 131-136. ISSN 1211-8729Krhut J., Zvara P., Gärtner M. „Bulkling agents“ v léčbě stresové inkontinence moči – současný stav a budoucí perspektivy. Čes Gynek 2015; 80(2), s. 156-160. ISSN 1210-7832Krhut J., Gärtner M. Močová inkontinence indukovaná antidepresivy – kazuistické sdělení. Čes Gynek 2015; 80(1), s. 65-68. ISSN 1210-7832Holáňová R., Hegedüsová K., Gärtner M., Krhut J. Srovnání efektu individuální a skupinové fyzioterapie u pacientek s močovou inkontinencí. Rehab a fyz lek ; 2015, 22(1), s. 22-25. ISSN 1211-2658

  1. Publikovaná abstrakta

Gärtner M., Zvara P., Krhut J., Juráková M., Petzel M. Sonouroflowmetrie – vyšetřovací metoda "na dálku" . Prakt Gyn., 2012, 16 (Suppl), s. 11-12, ISSN: 1211-6645

Gärtner M., Krhut J., Zvara P., Zvarová K., Juráková M., Navrátilová M., Němec D., Hurtík P., Burda M. Sonouroflowmetrie u zdravých žen. První výsledky. Prakt Gyn., 2014, 18 (4, suppl 1), s. 8, ISSN: 1211-6645Krhut J., Zvara P., Havránek O., Gärtner M., Němec D. Intravezikální instilace botulinumtoxinu u pacientů s hyperaktivitou detruzoru - pilotní studie . (55.výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, 7.-9. 10. 2009). Čes Urol 2 009; 13(4), s. 308, ISSN: 1211-8729Kolařík D., Halaška M., Šottner O., Maxová K., Záhumenský J., Gärtner M. Korekce paravaginálního defektu vaginální cestou. Prakt Gyn. 2009; 13 (1), s. 42, ISSN: 1211-6645Petzel M., Szabová O., Gärtner M., Krhut J. Zánětlivé komplikace po aplikaci TVT . Prakt Gyn. 2010; 14(1), s. 56, ISSN: 1211-6645Gärtner M., Petzel M., Szabová O., Krhut J. Mikční potíže a urodynamické parametry u pacientek po radikální operaci podle Wertheima-Meigse . Prakt Gyn. 2010; 14(1), s. 54, ISSN: 1211-6645Gärtner M., Ševčík L., Klát J., Petzel M., Szabová O. Vliv radikální abdominální hysterektomie podle Wertheima na funkci dolních močových cest. XVIII. Kongres Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti SLS, Nitra, 12. – 14. 5. 2011, s. 48Gärtner M., Krhut J., Fabišovský M., Petzel M., Szabová O., Buchtová M., Khulová S. Řešení sestupu předního poševního kompartmentu implantátem ve společném týmu urolog a gynekolog. Ces Urol 2 011; 15(Suppl 2), s. 64, ISSN: 1211-8729

Gärtner M., Petzel M., Buchtová M., Szabová O. Výsledky léčby stresové inkontinence moči páskou DYNAMESH v období 2007(6)–2011 na porodnicko-gynekologické klinice FN Ostrava. Prakt Gyn. 2012; 16 (2-4), s. 137, ISSN: 1211-6645

Krhut J., Gärtner M., Petzel M., Sýkora R., Tvrdík J. Adherence k léčbě anticholinergiky 1. volby v klinické praxi . Čes Urol 2012; 16(1), s. 56, ISSN: 1211-8729

Krhut J., Martan A., Gärtner M., Zachoval R., Horčička L., Tvrdík J., Hanuš T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před 5 lety a dnes. Čes Urol 2012; 16(1), s. 56, ISSN: 1211-8729

Krhut J., Martan A., Gärtner M., Zachoval R., Švabík K., Halaška M., Horčička L., Tvrdík J., Hanuš T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou Ajust a MiniArc – dvouleté sledování. Čes Urol 2012; 16(Suppl 1), s. 52, ISSN: 1211-8729

Petzel M., Gärtner M. Hyperkorekce uretry po pubovaginálním slingu a její řešení . Prakt Gyn. 2013; 17(Suppl 1), s. 5-6, ISSN: 1211-6645

Gärtner M., Petzel M., Kublanck A., Eckert R., Schmidtke M., Purdy C., Magar R., Dalfonso L., Walters C.

A non – interventional retrospective evaluation of resources consumed during the provision of care for overactive bladder syndrome: a real world evaluation (the reduce study – interim analysis). 43rd Annual Meeting of the International Continence Society, 26. – 30. august, 2013, Barcelona, Spain.

Gärtner M., Krhut J., Petzel M., Šimetka O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s implantátem . Prakt Gyn. 2013; 17(Suppl 1), s. 5, ISSN: 1211-6645  1. Přednášky nebo postery přednesené na veřejných odborných fórechGärtner M., Zvara P., Krhut J., Juráková M., Petzel M. Sonouroflowmetrie –  vyšetřovací metoda "na dálku" . XXI. Česká Urogynekologie, Praha, 6. 12. 2012Gärtner M., Krhut J., Zvara P., Zvarová K., Juráková M., Navrátilová M., Němec D., Hurtík P., Burda M. Sonouroflowmetrie u zdravých žen. První výsledky. XXIII. Česká Urogynekologie, Praha, 4. 12. 2014Gärtner M., Petzel M., Szabová O., Krhut J. Mikční potíže a urodynamické parametry u pacientek po radikální operaci podle Wertheima – Meigse, XIX. Celostátní konference Praktická Urogynekologie XVIII, Mělník, 3. 12. 2009,Gärtner M., Krhut J., Szabová O., Petzel M. PVDF – alternativa v urogynekologii k polypropylenu. XIX. Celostátní konference Praktická Urogynekologie XVIII, Mělník, 2. 12. 2010Gärtner M., Ševčík L., Klát J., Petzel M., Szabová O. Vliv radikální abdominální hysterektomie podle Wertheima na funkci dolních močových cest. XVIII. Kongres Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti SLS, Nitra, SR, 12. – 14. 5. 2011

Gärtner M., Krhut J., Fabišovský M., Petzel M., Szabová O., Buchtová M., Khulová S. Řešení sestupu předního poševního kompartmentu implantátem ve společném týmu urolog a gynekolog. 57. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, 12. – 14. října 2011


Gärtner M., Petzel M., Buchtová M., Szabová O. Výsledky léčby stresové inkontinence moči páskou DYNAMESH v období 2007(6)–2011 na porodnicko-gynekologické klinice FN Ostrava. XX. Praktická Urogynekologie, Praha, 1. 12. 2011Gärtner M., Šimetka O., Klát J. Paréza plexus brachialis – neočakávaná komplikácia laparoskopie. XIII. Kongres sekcie gynekologickej endoskopie SGPS s medzinárodnou účasťou, Liptovský Mikuláš, SR, 12. – 13. 4. 2012Gärtner M., Krhut J., Petzel M., Juráková M., Šimetka O. Spolupráce gynekolog – urolog v urogynekologické operativně a při řešení komplikací ve FN Ostrava. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, SSG ČR a SNGP, Praha, 16. – 19. 5 2013Gärtner M., Petzel M., Kublanck A., Eckert R., Schmidtke M., Purdy C., Magar R., Dalfonso L., Walters C.

A non – interventional retrospective evaluation of resources consumed during the provision of care for overactive bladder syndrome: a real world evaluation (the reduce study – interim analysis). 43rd Annual Meeting of the International Continence Society, Barcelona, Spain, 26. – 30. august, 2013Gärtner M., Krhut J., Petzel M., Šimetka O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s implantátem . XXII. Česká urogynekologie, Praha, 5. prosince 2013Gärtner M. Metodika stanovení stupně inkontinence a preskripce pomůcek pro inkontinenci. Péče o geriatrické a inkontinentní pacientky v ordinaci praktického lékaře, Ostrava, 4. 10. 2014Gärtner M., Klát J., Šimetka O. Evidence based medicine – optimální páska pro léčbu inkontinence moči u žen. 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Clarion Congress Hotel, Ostrava, 26. – 28. 11. 2014MUDr. Zdenka Jalůvková – lékařka, gynekolog a porodník

MUDr.Zdenka Jalůvková

Životopis:


Studium:

2002 úspěšné ukončení studia medicíny LF UK Bratislava - obor: všeobecné lékařství

2011 – dosud: student doktorského postgraduálního studia - Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc


Zaměstnání:

2002 - dosud Porodnicko - gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava


Pozice:

sekundární lékařka Gynekologicko - porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava


Atestace:

2005 První stupeň specializace v oboru gynekologie a porodnictví

2009 Specializovaná způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru

gynekologie a porodnictví


Členství v organizacích:

- člen České gynekologicko - porodnické společnosti (ČGPS)

- člen Onkogynekologické sekce ČGPS

- člen Sekce nemocničních gynekologů a porodníků ČGPS===================================================================


Mgr. Lucie Lodňanová - všeobecná zdravotní sestra

s.Lucie Lodňanová


===================================================================


Lucie Bártová - všeobecná zdravotní sestra

s.Lucie Bártová